Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Sterke Advocaten” gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3066 HK) aan de Agnes Cantastraat 8

 

1. Gebruikte definities

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid.

Sterke Advocaten:

Mr. D.H. Sterke, Ec. drs., Advocaat en Belastingadviseur B.V. h.o.d.n. "Sterke Advocaten", geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24242200, alsmede alle bij haar krachtens een arbeidsovereenkomst werkzame advocaten en overige personeelsleden, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3066 HK), Agnes Cantastraat 8.

De cliënt: de contractspartij van Sterke Advocaten.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan Sterke Advocaten verstrekt, alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolg-opdrachten van de cliënt.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden, de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 9 daaronder begrepen, zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en al diegenen die voor Sterke Advocaten werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, alsmede ten behoeven van derden die bij de uitvoering van de opdracht door Sterke Advocaten zijn ingeschakeld.

3. Opdracht

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Sterke Advocaten is aanvaard. Tot aanvaarding is Sterke Advocaten nimmer verplicht.

Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen

7 : 404 en 7 : 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sterke Advocaten.

Een opdracht geldt voor onbepaalde tijd.

4. Uitvoering van de opdracht

Sterke Advocaten bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en welke aan Sterke Advocaten verbonden persoon/personen deze opdracht uitvoert/uitvoeren.

Sterke Advocaten voert haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Sterke Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de cliënt een derde van de inhoud van die werkzaamheden kennis laat nemen, dient de cliënt te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De cliënt vrijwaart Sterke Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verbandhoudende met door Sterke Advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. Inschakeling van derden

Sterke Advocaten is bevoegd om namens en op kosten van de cliënt diensten van derden te betrekken. Hierbij zal Sterke Advocaten vanzelfsprekend de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan is het Sterke Advocaten toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

Sterke Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van Sterke Advocaten.

6. Honorarium en kosten

De cliënt is aan Sterke Advocaten een honorarium te vermeerderen met BTW, alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd.

De gemaakte kosten bestaan uit:

- De te specificeren kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten ten behoeve van taxaties en vertalingen en dergelijke;

- Niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, fax, e-mail en dergelijke, forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium en te vermeerderen met BTW.

Sterke Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de cliënt mogen komen.

7. Betaling

De betaling van declaraties dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze zoals op de declaratie vermeld.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Indien Sterke Advocaten incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de cliënt de buitengerechtelijke kosten en (voor zover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen twee punten van het toepasselijke liquidatie- tarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de vervallen vertragingsrente; bij incassering via de kantonrechter worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld overeenkomstig de "staffel kantonrechters", gepubliceerd als bijlage bij het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buiten-

gerechtelijke kosten (www.verenigingvoorrechtspraak.nl).

Indien de cliënt zich niet kan verenigen met een declaratie die door Sterke Advocaten voor de verrichte en/of nog te verrichten diensten aan de cliënt is verzonden, dient de cliënt zulks bij voorkeur schriftelijk aan Sterke Advocaten kenbaar te maken. Indien de cliënt zijn bezwaren kenbaar maakt, ontvangt hij zo spoedig mogelijk een specificatie van de declaratie (voor zover het een declaratie voor reeds verrichte werkzaamheden betreft). Mochten de bezwaren daarmee niet weggenomen zijn, dan zal Sterke Advocaten zich zo spoedig mogelijk wenden tot de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten van het Arrondissement te Rotterdam, teneinde de declaratie te laten begroten. Indien de cliënt geen bezwaren kenbaar maakt tegen de declaratie en Sterke Advocaten vervolgens tot invordering overgaat via een gerechtelijke procedure, verliest de cliënt het recht om deze mogelijke bezwaren tegen de declaratie alsnog in de invorderingsprocedure als verweer tegen de vordering aan te voeren.

8. Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

In geval van een klacht over de uitvoering van de opdracht door Sterke Advocaten zal de cliënt eerst de interne klachten-procedure doorlopen.

Slaagt Sterke Advocaten er niet in de klacht te verhelpen, dan kan de cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit dient te geschieden binnen drie maanden na de schriftelijke reactie van Sterke Advocaten. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Sterke Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de genoemde Geschillencommissie.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door de commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Dit reglement wordt door de cliënt en Sterke Advocaten van toepassing verklaard.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Sterke Advocaten wendt tot de gewone rechter.

In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillen-commissie is geen hoger beroep mogelijk.

Adres Geschillencommissie: Postbus 90600, 5201 LB Den Haag. Meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sterke Advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Sterke Advocaten in

het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

De beroepsaansprakelijkheid van Sterke Advocaten is verzekerd bij AON Heerkens Thijssen tot een bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en maximaal twee keer per jaar. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door Sterke Advocaten nadere inlichtingen verschaft.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Sterke Advocaten in verband met door Sterke Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en Sterke Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

 

Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen de Rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn van dat geschil kennis te nemen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24242200. Zij liggen voorts ter inzage op het kantoor van Sterke Advocaten aan de Agnes Cantastraat 8 te Rotterdam en worden op verzoek en kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden

Sterke Advocaten is de handelsnaam van mr. D.H. Sterke ec drs. advocaat en belastingadviseur BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24242200. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.